• Приватним клієнтам
 • Бізнесу
 • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Бізнесу
Банк сьогодні
Працюємо для вас
Вам потрібен рахунок

Замовляйте депозитарні послуги

 • Відкриття і обслуговування рахунків у цінних паперах
 • Обслуговування ICI та НПФ
 • Підтвердження права власності на цінні папери
 • Депозитарне супроводження операцій з цінними паперами, обслуговування обігу по рахунку у ЦП
 • Виплата доходу за цінними паперами
 • Для емітента масове відкриття рахунків у ЦП та зарахування на них цінних паперів акціонерів
 • Підготовка реєстру власників цінних паперів для емітента
 • Засвідчення доручення для участі у загальних зборах акціонерів
 • Трьохсторонній договір - гарантія виконання кредитного договору
Стати нашим клієнтом просто:

*Дійсно для власників рахунку в цінних паперах.
Представникам власників за дорученням необхідно звертатись в Головний офіс ПУМБ за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 

Понад 40 000 клієнтів обрали депозитарій ПУМБ завдяки:

Високому рівню надійності банку


Розвиненій філіальній мережі


Високій швидкості обслуговування рахунків


Документи з управління рахунком у ЦП для:
 • Фізичних осіб
 • Юридичних осіб
 • Емітетів
Корисна інформація
 • Закон України «Про інститути спільного інвестування» №629-VIІ від 16.07.2015 р.
 • Закон України «Про акціонерні товариства» №2154-VI від 27.04.2010 р.
 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3430-IV від 23.02.2006 р.
 • Закон України «Про депозитарну систему України» №5431-VI від 16.10.2012 р.
 • Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» №3201-VI від 15.12.2005 р.
 • Положення про провадження депозитарної діяльності №735 від 23.04.2013 р.
 • Корисні посилання
 • Новини
 • Тарифи та положення
 • Ліцензії
 • 26.01.2017 р. Зміни до договору про обслуговування рахунків у цінних паперах для фізичних осіб
  Депозитарна установа ПУМБ затвердила нову редакції Договору про обслуговування рахунків в цінних паперах для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів). Публічна пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунків в цінних паперах для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів розміщена на офіційному сайті ПАТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП».

   Основні зміни:

  • В п.10.8. викладено порядок та умови виплати доходів за цінними паперам Депонентам у разі, якщо розмір отриманих доходів менше вартості депозитарної операції – перерахування грошових коштів(погашення та/або дохід по ЦП).

  04.11.2016 р. До уваги Депонентів. 
  27.10.2015 року на підставі рішення НКЦПФР №1772 були внесені зміни до «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням НКЦПФР №735 від 23.04.2013 року, додано п.22:  
  "22. Депозитарні установи в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, мають надавати до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформацію щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав." 

  25.10.2016 року НКЦПФР погодила «Порядок, строки та обсягі надання депозитарними установами до Центрального депозитарію інформації щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформації щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.» 

  Вищевказана інформація є інформацією з обмеженим доступом. Порядок надання інформації з обмеженим доступом щодо депозитарного обліку викладено у ст. 25 Закону України «Про депозитарну систему України», який не включає вимоги п.22 «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням НКЦПФР №735 від 23.04.2013 року. 

  У разі незгоди щодо передачі вищевказаної інформації від Депозитарної установи ПУМБ до Центрального депозитарію Депонент може звернутися у Відділ депозитарної діяльності ПУМБ з письмовим запереченням.

  04.10.2016 p. До уваги Клієнтів–Емітентів (акціонерних товариств).
  ПУМБ, як депозитарна установа,  зацікавлена у виконанні акціонерним товариствам своїх зобов’язань  з виплати дивідендів акціонерам. З приводу цього вважаємо доцільним повідомити про наступне.

  Для отримання дивідендів через депозитарну систему акціонер повинен:
  1. Відкрити картковий(поточний) рахунок в ПУМБ.
  2. Підписати договір про обслуговування рахунку у цінних паперах у будь-якому відділенні ПУМБ.
  3. Підтримувати в актуальному стані анкетні дані та реквізити карткового (поточного) рахунку шляхом своєчасного внесення зміни до анкети рахунку у цінних паперах.

  Звертаємо Вашу увагу на необхідність з боку Емітента повідомити акціонерів про цей порядок та умови виплати дивідендів. 

  Якщо акціонер не виконує умови п.2, то вартість послуг депозитарної установи щодо перерахування грошових коштів акціонеру оплачує Емітент за діючими тарифами.

  Вартість основних депозитарних послуг  для акціонера складає:
  а)
  внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах -100,00 грн;
  б) оформлення документів для обслуговування рахунку у цінних паперах (для виконання однієї операції) – 80,00 грн
  в) перерахування грошових коштів (погашення та/або дохід по ЦП) -  0,02 % від суми грошових коштів, але не менше 50,00 грн, та не більше 500,00 грн.

  03.10.2016 p. Зміни до договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників.
  На виконання Рішення НКЦПФР від 07.06.2016 року №637 «Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі» Депозитарна установа ПУМБ затвердила нову редакції Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Публічна пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників розміщена на офіційному сайті ПАТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП».

  Основні зміни:
  1. В п.4.1.7. прописані дії Депозитарної установи, якщо власник має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі.
  2. В п.7.5.-7.7. викладено порядок та умови виплати дивідендів власникам цінних паперів.
  3. В окремому розділі (п.10) викладено порядок розірвання договору.

  15.08.2016 р. Зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
  У зв’язку з внесенням змін 01.07.2016 року до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 року №1412 Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про затвердження нових редакцій Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах. Публічні пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах розміщені на офіційному сайті ПАТ «ПУМБ» в Розділі «Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП».

  Відповідно до змін:

  1.Виключено п.4.11 щодо обов’язку Депозитарної установи про надання Центральному депозитарію інформації, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру.

         Даний пункт не обов’язковим для включення до умов договору.

  2.Виключено п.4.12 щодо обов’язку Депозитарної установи виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

        Даний пункт не обов’язковим для включення до умов договору.

  3. Внесені зміни до п.4.1.13 щодо строку повідомлення депонента про початок процедури припинення депозитарною установою діяльності у відповідність до Рішення НКЦПФР від 30.06.2015 року №914.

  Дата оновлення 24.05.2016 р. 

  Інформація про проведення емітентом загальних зборів акціонерів, корпоративних операцій, виплати дивідендів, тощо. 

  24.05.2016 р. Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про нову редакцію Тарифів на депозитарне обслуговування.
  Тарифи Депозитарної установи ПУМБ в новій редакції, що вступають в дію з 25.06.2016 року, розміщені на офіційному сайті ПАТ "ПУМБ" в Розділі "Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП, Тарифи Депозитарної установи.docx.

  26.04.2016 р. Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність.
  Нова редакція Положення Депозитарної установи ПУМБ та Додатків до Положення розміщена на офіційному сайті ПАТ "ПУМБ" в Розділі "Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП", "Положення Депозитарної установи.pdf" та "Додатки до Положення Депозитарної установи.pdf".

   31.08.2015 р. Увага Клієнтам (депонентам), які не підписали Заяву про приєднання Депонента до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах!
  Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 24.07.2015 №1085 Депозитарній установі надано право відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій та наданні послуг у разі не внесення необхідних змін до договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набуття чинності Законом України «Про депозитарну систему України» та рішень Комісії від 06.08.2013 №1412, від 24.06.2014 №807, від 24.07.2015 №1085.
  З метою приведення договірних відносин у відповідність до вказаних норм законодавства Вам необхідно привести Договори у відповідність до рішень Комісії та типової форми договору про обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом підписання Заяви про приєднання Депонента до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. 

  10.12.2014 р. Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність.  Нова редакція Положення Депозитарної установи ПУМБ та Додатків до Положення розміщена на офіційному сайті ПАТ "ПУМБ" в Розділі "Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП, Положення депозитарної установи.pdf, Додатки до Положення депозитарної установи.pdf".

  05.09.2014 р. Шановні клієнти, щоб подзвонити до відділу депозитарної діяльності з обслуговування VIP-клиєнтів, скористайтеся номером (044) 231-71-99, додатковий 4611 або 4937. Просимо вибачення за тимчасові незручності.

  14.08.2014 р. Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про нову редакцію Тарифів на депозитарне обслуговування для фізичних осіб.  Тарифи Депозитарної установи ПУМБ для фізичних осіб в новій редакції, що вступають в дію з 07.08.2014 року, розміщені на офіційному сайті ПАТ "ПУМБ" в Розділі "Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП, Тарифи Депозитарної установи.pdf

  24.04.2014 р. Депозитарна установа ПУМБ повідомляє про нову редакцію Тарифів на депозитарне обслуговування без збільшення рівня їх вартості. Тарифи Депозитарної установи ПУМБ в новій редакції, що вступають в дію з 01.05.2014 року, розміщені на офіційному сайті ПАТ "ПУМБ" в розділі "Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у ЦП, Тарифи Депозитарної установи.PDF

  12.10.2013 р. набрав чинності Закон України №5178-VI від 06.07.2012 р. «Про депозитарну систему України» (далі - Закон). У зв'язку з цим, змінено базові тарифи Депозитарної установи ПУМБ без збільшення рівня їх вартості та області застосування.
  Відповідно до вимог Закону, ПАТ «ПУМБ» отримав ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: депозитарна діяльність депозитарної установи.
  Депозитарна установа ПАТ «ПУМБ» повинна привести Договір про відкриття рахунку у цінних паперах у відповідність до Рішення НКЦПФР №1412 від 06.08.2013 р. «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах».
  Звертаємо Вашу увагу, що для здійснення розрахунків за провочином щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах має бути підписаний до моменту проведення цих депозитарних операцій.

  У зв'язку з централізацією депозитарної системи з 12.10.2013 р. детальну інформацію щодо дій емітентів та випусків ЦП можна отримати на офіційному сайті Депозитарію ПАТ «НДУ».

  10.10.2013 р. На виконання Закону України "Про депозитарну систему України" завершується передавання випусків ЦП емітентів від ПАТ "Розрахунковий центр" (попереднє найменування ПрАТ "ВДЦП") на зберігання до Центрального Депозитарію ПАТ "НДУ".
  Зберігач ПУМБ, відповідно до графіку затвердженому НКЦПФР, станом на 10.10.2013 р. завершує супроводження цього процессу за 509 випусками ЦБ.

  Інформація щодо випусків цінних паперів переданих  ПАТ "Розрахунковий центр" до Центрального Депозитарію ПАТ "НДУ" додається.

  Перелік випусків цінних паперів не переданих ПАТ "Розрахунковий центр" до Центрального Депозитарію ПАТ "НДУ"

  28.08.2013 р. На підставі Закону України "Про депозитарну систему України" відбувається передавання глобальних сертифікатів випусків ЦП емітентів від ПАТ "Розрахунковий центр" (попереднє найменування ПрАТ "ВДЦП") на зберігання до Центрального Депозитарію ПАТ "Н ДУ".

  Зберігач ПУМБ, відповідно до графіку затвердженому НКЦПФР, станом на 28.08.2013 р. провів операції з передавання глобальних сертифікатів випусків ЦП емітентів від ПАТ "Розрахунковий центр" до Центрального Депозитарію ПАТ "НДУ" за 359 випусками цінних паперів. Вже у жовтні 2013 року Клієнти Зберігача ПАТ "ПУМБ" матимуть можливість отримати виписку з єдиного рахунку у ЦП відкритому у депозитарному комплексі Центрального Депозитарію ПАТ "НДУ".

  23.05.2013 р. - Зберігач ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”, що має ліцензію ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів серії АВ № 493255 від 21.10.2009р. повідомляє про зміну розміру тарифів за депозитарні послуги. Для клієнтів, які мають діючий договір про відкриття рахунку у цінних паперах, повідомляємо, що нові тарифи вступають в дію з 01.07.2013 року. Нові тарифи розміщені на офіційному сайті ПАТ “ПУМБ”: http://www.pumb.ua в розділі Послуги зберігача цінних паперів “Тарифи Зберігача.pdf”.

  01.07.2012 р. - затвержена нова редакція тарифів на депозитарне обслуговування Зберігача ПУМБ.

  20.01.2012 р. - вступила в силу нова редакція «Регламенту здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ«ПУМБ ». У новій редакції Регламенту змінилися і стали більш зручними для заповнення шаблони документів (розпорядження, заяви і т.п.) з управління рахунком у цінних паперах.


  У зв'язку з централізацією депозитарної системи з 12.10.2013 р. детальну інформацію щодо дій емітентів та випусків ЦП можна отримати на офіційному сайті Депозитарію ПАТ «НДУ»

Контакти:

Відділ депозитарної діяльності

04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, каб. 403

тел.: (044) 231 70 89
vita.burlachenko@pumb.ua

тел.: (044) 231 71 84

Зворотний зв'язок